Přechody mezi slovními druhy (podklady pro centra aktivit)

Počet stran:
10
Velikost: 320.68 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

V souboru se nachází několik aktivit, které lze využít samostatně pro opakování přechodů mezi slovními druhy, nebo v rámci center aktivit.

Soubor obsahuje:

 • 48 kartiček s větami, v nichž jsou daná slova různými slovními druhy. Využít je můžete oboustranně – určovat slovní druhy, nebo naopak tvořit věty tak, aby bylo slovo zadaným slovním druhem.
 • Křížovku, do níž musí žáci doplnit slovo, které je v různých větách různými slovními druhy.
 • Osmisměrku, v níž žáci vyhledávají slova podle slovních druhů a také podle jejich slovnědruhové příslušnosti.
 • Pracovní list pro porovnání znalostí na začátku a na konci hodiny.
 • Studijní text.

Materiál je zaměřený pouze na slova, jejichž tvar se při přechodu víceméně nemění (ráno, kolem, lež apod.).

Určeno pro černobílý tisk. Lze využít prakticky okamžitě, bez příprav (vyjma tisku a stříhání).

 

Jedná se o výukový materiál pro ZŠ.

Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence:

kompetence k učení:

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení,
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy,
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich,

kompetence pracovní:

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,

kompetence k řešení problémů:

 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému,
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.

Další produkty od autora Petra Marešová

136834
Občanská výchova
7., 8., 9.
Didaktické hry
Látka: evropské státy a jejich hlavní města Obsah: 48 karet ke spojovací aktivitě (stát + hlavní město + vlajka), 30
30.00 Kč
168202
Český jazyk
Ostatní
Soubor nabízí motivy k vytváření vlastních příběhů, básniček či jako inspirace do hodin výtvarné výchovy. Kombinace tří
25.00 Kč
337640
Český jazyk
ZŠ – 1. STUPEŇ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Soubor obsahuje 78 kartiček k aktivitě tabu. Lze jej využít zcela bez přípravy, stačí jen vytisknout a nastříhat
25.00 Kč
172657
Pracovní činnosti
ZŠ – 1. STUPEŇ
Výzdoba třídy
Soubor obsahuje 12 předloh k vyšívání křížkovým stehem (listy, veverka, ježek, jablko, dýně, houby aj.). Kromě
25.00 Kč
Přechody mezi slovními druhy (podklady pro centra aktivit) Přechody mezi slovními druhy (podklady pro centra aktivit)
V souboru se nachází několik aktivit, které lze využít samostatně pro opakování přechodů mezi slovními druhy, nebo v rámci center aktivit. Soubor obsahuje: 48 kartiček s větami, v nichž jsou daná slova různými slovními druhy. Využít je můžete oboustranně – určovat slovní druhy, nebo naopak tvořit věty tak, aby bylo slovo zadaným slovním druhem. Křížovku, do níž musí žáci doplnit slovo, které je v různých větách různými slovními druhy. Osmisměrku, v níž žáci vyhledávají slova podle slovních druhů a také podle jejich slovnědruhové příslušnosti. Pracovní list pro porovnání znalostí na začátku a na konci hodiny. Studijní text. Materiál je zaměřený pouze na slova, jejichž tvar se při přechodu víceméně nemění (ráno, kolem, lež apod.). Určeno pro černobílý tisk. Lze využít prakticky okamžitě, bez příprav (vyjma tisku a stříhání).   Jedná se o výukový materiál pro ZŠ. Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence: - kompetence k učení: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, - kompetence pracovní: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, - kompetence k řešení problémů: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.
UUCZ-189496
Český jazyk>Český jazyk - gramatika>Pracovní listy>Ostatní>SŠ>ZŠ – 2. STUPEŇ
35.00