Přejatá slova: soubor aktivit

Předmět:
Ročník:
7., 8., 9.
Počet stran:
27
Velikost: 262.18 KB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

Látka: obecná přejatá slova (pravopis, skloňování, význam, původ slov atd.)

 

Obsah:

 • 4 sady pracovních listů pro skupinovou práci,
 • 4 varianty souhrnného testu,
 • hra tabu,
 • hra kolíčkovaná,
 • sada 50 zvídavých otázek,
 • hra pro spojování dvojic „slovo – význam“ – lze využít i jako postřehovku,
 • křížovka.

 

Aktivity v souboru lze využít na několik různých způsobů.

 

Podporuje spolupráci a práci se zdroji (jazyková příručka internetová či tištěná, vyhledávání na internetu).

 

Černobílý tisk, karty vhodné k zalaminování.

 

 

Jedná se o výukový materiál pro ZŠ.

Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence:

kompetence k učení:

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení,
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy,
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich,

kompetence pracovní:

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,

kompetence k řešení problémů:

 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému,
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy,

kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá,

kompetence digitální:

 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti,
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu.

 

Další produkty od autora Petra Marešová

136130
Český jazyk
3., 4.
Didaktické hry
Soubor 2×79 karet + řešení. Kartičky pomohou připomenout a zopakovat význam vyjmenovaných slov. Materiál je použitelný
30.00 Kč
359480
Český jazyk
5., 6.
Didaktické hry
Soubor zahrnuje trimino ve třech stupních obtížnosti: 4× jednoduchá úroveň (prosté slovní druhy, slova v základním tvaru
30.00 Kč
138625
Český jazyk - gramatika
8., 9., SŠ
Ostatní
6×3 věty k přiřazení k významovým poměrům + 6 karet s názvy významových poměrů. Aktivita vhodná například do dvojice
0.00 Kč
184749
Český jazyk
5., 6.
Pracovní listy
S pravopisnou cvičebnicí si děti nejenom připomenou základní pravopis, který se dosud naučily, ale mj. se také naučí
60.00 Kč
Přejatá slova: soubor aktivit Přejatá slova: soubor aktivit
Látka: obecná přejatá slova (pravopis, skloňování, význam, původ slov atd.)   Obsah: 4 sady pracovních listů pro skupinovou práci, 4 varianty souhrnného testu, hra tabu, hra kolíčkovaná, sada 50 zvídavých otázek, hra pro spojování dvojic „slovo – význam“ – lze využít i jako postřehovku, křížovka.   Aktivity v souboru lze využít na několik různých způsobů.   Podporuje spolupráci a práci se zdroji (jazyková příručka internetová či tištěná, vyhledávání na internetu).   Černobílý tisk, karty vhodné k zalaminování.     Jedná se o výukový materiál pro ZŠ. Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence: - kompetence k učení: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, - kompetence pracovní: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, - kompetence k řešení problémů: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy, - kompetence sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, - kompetence digitální: ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti, získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu.  
UUCZ-134295
Český jazyk>Didaktické hry>Pracovní listy>Testy a písemky>7.>8.>9.
55.00