Příběh o vánočních skřítcích a 8 doprovodných aktivit pro 4. třídu (ČJ, M, VV)

Ročník:
Téma:
Počet stran:
15
Velikost: 2.38 MB
Typ souboru: pdf
Prodávající:
Nahráno:
Naposledy upraveno:
28. 12. 2023
Sdílet:

Autorská pohádka o vánočních skřítcích + doprovodné aktivity vytvořené primárně pro 4. třídu. Soubor lze využít i v 5. třídě.

 

Český jazyk:

 • práce s textem (informace z textu),
 • jazykový rozbor (mluvnické kategorie, slovní druhy, synonyma, pravopis atd.),
 • běhací diktát,
 • popis postavy.

 

Matematika:

 • základní početní operace (prosté příklady),
 • slovní úlohy.

 

+ úkol do výtvarné výchovy v propojení s češtinou, možný přesah do dramatické výchovy (dramatizace pohádky)

 

Žáci pracují samostatně, ve dvojicích a ve skupinách.

 

Aktivity na sebe přímo nenavazují, můžete je tedy využít všechny, nebo si vybrat jenom některé.

Zdroj obrázků: Canva.com

 

Jedná se o výukový materiál pro ZŠ.

Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence:

kompetence k učení:

 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení,
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě,
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy,
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich,

kompetence pracovní:

 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost,

kompetence k řešení problémů:

 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému,
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy,

kompetence sociální a personální:

 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce,
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoct nebo o ni požádá.

Další produkty od autora Petra Marešová

134295
Český jazyk
7., 8., 9.
Didaktické hry
Látka: obecná přejatá slova (pravopis, skloňování, význam, původ slov atd.) Obsah: 4 sady pracovních listů pro
55.00 Kč
445497
Fyzika
ZŠ – 2. STUPEŇ
Testy a písemky
Soubor se skládá ze tří typů kartiček (celkem 60 kusů) a dvou testových variant. Žáci mají možnost samostatné kontroly
37.00 Kč
61705
Český jazyk
SŠ, ZŠ – 2. STUPEŇ
Ostatní
Soubor nabízí 500 ks materiálů k procvičení větných členů, druhů vedlejších vět, rozlišení věty jednočlenné, dvojčlenné
80.00 Kč
160389
Český jazyk
Didaktické hry
Soubor obsahuje 189 ks kartiček s popisy (klíčové informace, významná jména a díla), podle kterých má student rozpoznat
33.00 Kč
Příběh o vánočních skřítcích a 8 doprovodných aktivit pro 4. třídu (ČJ, M, VV) Příběh o vánočních skřítcích a 8 doprovodných aktivit pro 4. třídu (ČJ, M, VV)
Autorská pohádka o vánočních skřítcích + doprovodné aktivity vytvořené primárně pro 4. třídu. Soubor lze využít i v 5. třídě.   Český jazyk: práce s textem (informace z textu), jazykový rozbor (mluvnické kategorie, slovní druhy, synonyma, pravopis atd.), běhací diktát, popis postavy.   Matematika: základní početní operace (prosté příklady), slovní úlohy.   + úkol do výtvarné výchovy v propojení s češtinou, možný přesah do dramatické výchovy (dramatizace pohádky)   Žáci pracují samostatně, ve dvojicích a ve skupinách.   Aktivity na sebe přímo nenavazují, můžete je tedy využít všechny, nebo si vybrat jenom některé. Zdroj obrázků: Canva.com   Jedná se o výukový materiál pro ZŠ. Materiál pomůže žákům upevnit tyto kompetence: - kompetence k učení: vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě, operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy, poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich, - kompetence pracovní: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky, využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, - kompetence k řešení problémů: vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy, - kompetence sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoct nebo o ni požádá.
UUCZ-438012
Český jazyk>Matematika>Výtvarná výchova>Didaktické hry>Pracovní listy>Ostatní>4.>5.>Vánoce
45.00