Materiály od uživatele Mgr. Sylva Kristiánová

Milé kolegyně, kolegové, za svou mnohaletou praxi jsem neměla nikdy kolektiv žáků, který by pracoval a reagoval na učivo podle jedné shodné šablony. U každé třídy jsem musela vždy předem volit, jakou formou nejlépe zvolený obsah přiblížit. Ráda si tedy vytvářím materiály, které "sedí" a vždy se snažím o jednoduchou, ale zároveň i badatelskou práci. 

12408
Český jazyk
3., 4., 5.
Pracovní listy
Pracovní listy jsou určeny pro jednotlivce, pro aplikaci vědomostí o vánočních zvycích a obyčejích, o pranostikách, dále
29.00 Kč
12407
Český jazyk
3., 4., 5.
Didaktické hry
dva žáci (nebo dvě skupiny) si před sebe připraví vytištěný herní plán pro "Červeno-zelený souboj vědomostí" (A-Z kvíz)
45.00 Kč
3849
Český jazyk - literatura
3., 4., 5.
Pracovní listy
žák porozumí písemným pokynům přiměřené složitosti a plní písemné pokyny přiměřené složitosti žáci si tichým čtením
25.00 Kč
3748
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Žák užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen. Druh učebního materiálu: pracovní list pro
25.00 Kč
3747
Český jazyk - literatura
3., 4., 5.
Pracovní listy
TRIO – PŘIŘAĎ SPRÁVNĚ VŠE, CO ZNÁŠ Žák rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních
25.00 Kč
3746
Prvouka
2., 3.
Pracovní listy
S kládačka určená pro skupinovou práci s kartami obrázků i textů ke každému ročnímu období, sada jednoho ročního období
35.00 Kč
3004
Český jazyk - gramatika
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves žák od
25.00 Kč
3003
Český jazyk - literatura
3.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: odlišuje pohádku od ostatních vyprávění žáci opraví a napíší správně popletené názvy pohádek (1.úkol)
25.00 Kč
3002
Český jazyk - literatura
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností žáci si tichým
25.00 Kč
3001
Český jazyk - literatura
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup:pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností žáci si tichým čtením
25.00 Kč
2774
Český jazyk - gramatika
3., 4., 5.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru učitel si předem dokument čtverců zalaminuje a rozstříhá na
25.00 Kč
2768
Prvouka
3., 4.
Pracovní listy
Očekávaný výstup: roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků žák vybere k danému obrázku vždy jedno
25.00 Kč